Termeni și condiții

CONDIȚII GENERALE

I. DATE DE IDENTIFICARE

Site-ul https://www.sandart.ro este proprietatea societății ANA MUNTEANU ART SRL, cu sediul în București, str. Liviu Rebreanu, nr. 46-58, bl. Tronson V, sc. G, etaj 4, ap. 42, camera 3, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J40/13823/2016, având cu CUI 36653965, telefon +40755509281 email: artist@munteanuana.com.

II. DEFINIȚII

Consumator – persoana fizică care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă, în afara activității sale profesionale, produsele comercializate de vânzător.

Cumpărător – orice persoană fizică, persoană juridică sau orice altă entitate juridică care transmite o comandă vânzătorului.

Vânzător – ANA MUNTEANU ART SRL, persoană juridică română, acționând ca profesionist, cu datele de identificare mai-sus menționate.

Conținut – toate informațiile, datele, imaginile, fișierele video publicate pe site și care pot fi vizualizate sau accesate în orice modalitate de către Cumpărător, incluzând, dar fără a se limita la acestea, conținutul oricărei comunicări email transmisă de către vânzător, orice informație legată de produsele și/sau tarifele practicate de Vânzător.

Comanda – manifestarea fermă de voință a Cumpărătorului prin care acesta transmite Vânzătorului intenția sa de a achiziționa produse și/sau serviciile de pe site-ul Vânzătorului. Comanda poate fi plasată doar prin acceptarea expresă a acestor termeni și condiții de către tutorele legal al minorului sub 16 ani sau de către beneficiarul cursului, furnizând toate datele necesare, astfel cum acestea sunt solicitate de Vânzător, sau prin completarea integrală și corectă a rubricilor formularului de comandă pus la dispoziție pe site-ul Vânzătorului.

Conținutul secțiunii termeni și condiții reprezintă contractul încheiat la distanță între cumpărător și vânzător. Cumpărătorul are obligația de a lua cunoștință de întreg conținutul acestora înainte de a le accepta. Prin acceptarea acestor termeni și condiții cumpărătorul este de acord cu toate dispozițiile lor.

Orice comandă poate fi efectuată doar de o persoană cu vârsta de peste 16 ani, iar prin acceptarea acestor termeni și condiții declarați, sub sancțiunea prevederilor legale privind falsul în declarații, declarați că aveți peste 16 ani sau că acționați în calitate de titular al drepturilor părintești sau de tutore.

Obiectul Contractului este reprezentat de transmiterea de la vânzător la cumpărător a dreptului de acces și utilizare a cursurilor disponibile, în format online și, dupa caz, pe suport scris, astfel cum acestea cunt actualizate periodic, pe site-ul Vânzătorului, în schimbul plății prețului de către cumpărător.

Vânzătorul poate oferi în baza acordului comun al părților, cu titlu gratuit sau contra cost, din proprie inițiativă sau la solicitarea Cumpărătorului, sesiuni particulare de întrebări, răspunsuri și explicații fiecărui Cumpărător, în funcție de disponibilitatea a Vânzătorului, fără ca aceste sesiuni să reprezinte o obligație pentru Vânzător.

Cumpărătorul va completa și transmite vânzătorului comanda ce va cuprinde produsele/serviciile selecționate în vederea achiziționării. Comanda se transmite prin completarea de către Cumpărător a formularului de comandă disponibil pe site. Opțiunile de contractare ale Cumpărătorului sunt de acces la cursurile oferite de către Vânzător pentru perioade limitate, spre exemplu pe perioade de o lună, de două sau trei luni.

La împlinirea termenului de pentru care s-a realizat comanda și plătit prețul, Cumpărătorului îi va fi restricționat accesul la cursul achiziționat.

Cumpărătorul declară și garantează că datele și informațiile completate/furnizate de acesta în cuprinsul comenzii sunt corecte, complete și reale. Totodată, prin finalizarea și transmiterea comenzii, Cumpărătorul înțelege că poate să fie contactat de către Vânzător în orice situație necesară, în legătură cu comanda plasată, prin apel telefonic sau email.

Plata produselor/serviciilor achiziționate se poate realiza online (pe site-ul Vânzătorului) prin intermediul unui procesator de plăți, sau prin ordin de plată, în baza unei facturi proforme emise de către Vânzător.

La recepționarea comenzii, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului, prin email, o confirmare de primire a comenzii, respectiv de confirmare a plății. Contractul se consideră încheiat în momentul încasării prețului de către Vânzător, moment în care Vânzătorul va acorda Cumpărătorului acces la bunurile/serviciile comandate pentru perioada aleasă de către Cumpărător.

Acest curs nu este conceput conform unei curricule școlare/universitare, fiind conceput și realizat în exclusivitate de către Vânzător, conform percepției proprii. Prin urmare, Cumpăratorul înțelege că nu va avea nicio pretenție cu privire la vreo certificare emisă de autorități la achiziția produselor/serviciilor.

III. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul site-ului, incluzând, fără a se limita la, logo-uri, cursuri online, suporturi scrise simboluri comerciale, imagini, text și/sau conținut multimedia, este proprietatea Vânzătorului și înregistrată în mod corespunzător la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor. Drepturile de autor sau orice alte drepturi conexe cu privire la conținutul afișat pe site aparține Vânzătorului, și nu se transmit/cesionează total sau parțial către Cumpărător.

În niciun caz nu puteți nu puteți modifica, transforma sau schimba conținutul, nu îl puteți distribui, publica, transmite, refolosi, republica, fără acordul prealabil al Vânzătorului, manifestat în scris. Utilizarea neautorizată a conținutului este strict interzisă, reprezintă o încălcare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și va fi sancționată ca atare. Niciuna din mențiunile site-ului nu va putea fi interpretată ca acordând orice licență sau un drept de orice fel de a utiliza oricare dintre mărcile afișate pe site sau orice parte din conținutul acestuia.

Prin urmare, Cumpărătorul declară că se va abține de la orice de descărcare, copiere, modificare și/sau distribuire a conținutului la care va avea acces, singura permisiune fiind cea de utilizare în scopul propriu de asimilare a artei desenului.

IV. SOLUȚIONARE LITIGII. ANPC.

Prezentul contract este supus legilor române. Orice litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă, inclusiv prin accesarea procedurii de soluționare alternativă a litigiilor, accesibil aici. În cazul în care soluționarea litigiului pe cale amiabilă nu va fi posibilă, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești competente aflate pe raza teritorială a Municipiului București. Pentru orice nemulțumiri legate de modalitatea de derulare a relației contractuale vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului.

POLITICA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. CINE SUNTEM

ANA MUNTEANU ART SRL, București, str. Liviu Rebreanu, nr. 46-58, bl. Tronson V, sc. G, etaj 4, ap. 42, camera 3, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J40/13823/2016, având cu CUI 36653965, email: artist@munteanuana.com, tel: +40755509281 denumită în continuare „Societatea” sau „Platforma” sau „Operatorul”) este operator de date cu caracter personal.

Prezenta politică are rolul de informare a persoanelor vizate cu privire la condițiile in care sunt procesate datele cu caracter personal de către Platforma. Aceasta politică este valabilă pentru toate activitățile specifice ale Platformei realizate prin intermediul site-ului https://www.sandart.ro.

Folosirea serviciilor oferite de societate se poate face doar după luarea la cunostinta a acestor politici.

Platforma nu este destinată minorilor sub 16 ani și nu poate fi utilizata de aceștia in baza consimțământului tutorilor acordat prin acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a Platformei.

II. DEFINIȚII

În cadrul prezenței politici, termenii menționați vor avea sensurile specificate mai jos:

 1. Date cu caracter personal – toate datele cu caracter personal, indiferent de forma sau mediul lor, care sunt: i) furnizate fie de persoana vizată/tutore și care pot duce la identificarea persoanei vizate;
 2. Prelucrareînseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. Consimțământ” al persoanei vizate – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;
 4. ”Regulament” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor  cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

III. PREVEDERI CU CARACTER GENERAL

Întrucât prețuim confidențialitatea informațiilor Dvs., Platforma se obliga sa respecte dispozițiile prezentei politici, precum și prevederile mentioned in Regulament și ale normelor prevăzute în dreptul intern în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, securitatea și confidențialitatea acestora.

In cazul în care vom modifica aceasta politica, va vom anunța pe aceasta pagina sau printr-un email. Daca nu sunteti de acord cu politica noastră de prelucrare a datelor sau nu veți fi de acord cu modificările acesteia, vă puteți închide contul accesând setarea contului și selectând ștergerea contului.

IV. OBIECTUL, DURATA, NATURA, SCOPUL, TIPUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajuta sa va putem identifica direct (exemplu: numele, prenumele tău) sau indirect (exemplu: datele de trafic). Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi IP-ul computerului tău), dar asociate cu persoana ta, ne pot ajuta să te putem identifica și se circumscriu astfel noțiunii de ”date personale”.

Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuala, orientarea sexuala, opinii politice, apartenenta la sindicate, informații despre sănătate dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri, viața sau orientare sexuală, opiniile politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate, date genetice sau biometrice sau despre infracțiuni.

Date pe care le primi direct de la Dvs.

Prin intermediul acestui website nu colectăm date personale de la Dvs.

Apărarea drepturilor în justiție

Atunci când ne apărăm drepturile în justiție pentru recuperarea unor sume datorate sau când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții / reclamații nejustificate, vom prelucra datele tale (furnizate nouă de către Dvs) necesare formulării unor acțiuni în instanță, alte cereri și documente specifice.

Durata prelucrării este de 5 ani calculați de la 1 ianuarie a anului următor anului în care vei interacționa ultima dată cu Platforma.
Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim.

Proceduri în fața autorităților

Atunci cand suntem obligați conform unor prevederi legale, vom furniza autorităților și instituțiilor competente datele pe care le deținem și care au solicitat in mod legal.

Durata prelucrării este de 5 ani calculați de la 1 ianuarie a anului următor anului în care vei interacționa ultima data cu Platforma.
Temeiul prelucrării este obligația legală.

Media

Dacă încarci imagini pe site-ul web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După înregistrare, fotografia ta de profil va deveni vizibilă pentru tine în bara de navigare.

Date colectate în mod automat

Date colectate prin intermediul tehnologiei cookie

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Atunci când vizitezi Platforma ca vizitator sau te autentifici in contul de client colectam cu ajutorul cookie-urilor și date obținute de la computerul, telefonul, tableta sau alt dispozitiv utilizat de tine („dispozitivul”), informații cu care te putem identifica online („identificatori online”), si pe care le utilizăm la profilare in scop de marketing direct:

 • Adresa IP;
 • Browser-ul de internet pe care îl utilizezi si  versiunea sistemului de operare al dispozitivului;
 • Date de protocol HHTP/HTTPS;
 • Durata vizitei/ activității tale pe website-ul Platformei;
 • Locația generala a dispozitivului (daca este activata geo-localizarea) de pe care te conectezi la site-ul Platformei.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Este foarte important de știut ca majoritatea dispozitivelor îți oferă opțiunea de a dezactiva serviciile de geo-localizare chiar din setările dispozitivului respectiv.

„Cookie-uri” – sunt fișiere pe care un server le trimite dispozitivului tău, plasate pe site-ul Platformei sau prin descărcarea. Modalitatea în care prelucram cookie-uri sunt detaliate în Politica de utilizare a cookies.

Durata prelucrării este detaliată în politica cookie.
Temeiul prelucrării este consimțământul pe care ni l-ai acordat, cel mai probabil, prin intermediul unui pop-up sau e-mail. Este important sa reții ca iți poți retrage consimțământul oricând.

Conținut înglobat de pe alte site-uri web

Paginile din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web. Un exemplu de astfel de conținut înglobat este player-ul de YouTube.

Oferte personalizate

Putem utiliza adresa ta de e-mail pentru a transmite oferte personalizate.

Durata prelucrării este de 5 ani calculați de la 1 ianuarie a anului următor anului in care vei interacționa ultima data cu Platforma.
Temeiul prelucrării este consimțământul pe care ni l-ai acordat, cel mai probabil prin intermediul unui pop-up, e-mail sau sms. Este importat sa reții ca iți poți retrage consimțământul oricând.

Securitate si mentenanta website

In mod normal utilizam următorii identificatori online pentru mentenanță și securizarea website-ului Platformei:

 • Adresa IP;
 • Browser-ul de internet pe care îl utilizezi și  versiunea sistemului de operare al dispozitivului cu care te conectezi;
 • Date de protocol HTTP/HTTPS;
 • Locația dispozitivului (daca este activata geo-localizarea) de pe care te conectezi la site-ul Platformei.

Aceste date sunt prelucrate pentru a asigura buna funcționare a website-ului, respectiv:

 • afișarea corecta a conținutului;
 • reținerea datelor tale de autentificare (atunci când ne soliciți);
 • îmbunătățirea website-ului Platformei;
 • parametrarea dispozitivului de pe care te conectezi/ autentifici la cerințele site-ului Platformei.
 • a asigura securitatea website-ul și a te asigura ca te protejăm împotrivă fraudei sau a oricărei breșe de securitate IT în ceea ce privește Platforma.
 • identificarea și remedierea defecțiunilor care împiedică utilizarea website-ului nostru sau ale contului tau de client.

Durata prelucrării este de 1 an calculat de la 1 ianuarie a anului următor anului in care vei interacționa ultima dată cu Platforma.
Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim pentru implementarea, parametrarea și menținerea măsurilor de securitate a website-ului/lor Platformei.

V. CÂT TIMP ÎȚI PRELUCRĂM DATELE

Platforma prelucrează datele tale pentru perioada necesara îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. In anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioada mai îndelungată.

Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului web pot vedea și edita aceste informații.

Dacă iti dezactivezi contul de client din Platforma si ne soliciți în mod expres ștergerea totala, datele asociate contului tău de client vor fi șterse sau anonimizate astfel încât sa nu mai poți fi identificat in sistemele noastre de evidenta a datelor, exceptând cazul in care suntem obligați să păstrăm datele tale pentru o perioada mai lunga, in baza legii sau interesului nostru legitim.

In acest fel îți vom asigura controlul deplin asupra datelor tale personale. Vom colecta și prelucra din nou datele tale dacă ni le vei oferi din nou in website-ul Platformei.

Pentru scopurile pentru care ne-ai oferit consimțământul la prelucrarea datelor, evidențiate in tabelul de mai sus, vom prelucra datele tale cu privire la respectivul scop până când îți retragi consimțământul privind prelucrarea in scopul respectiv, cu excepția cazului în care suntem obligați sa menținem aceste date pentru o perioada mai lungă potrivit legii, pentru raportări la autoritățile publice, sau pentru a ne apăra drepturile în justiție.

VI. CUI PUTEM DEZVĂLUI DATELE

Datele tale personale pot fi transmise către și pot fi prelucrate de partenerii noștri de încredere pentru a-ți fi furnizate serviciile.

Pentru a livra serviciile propriu zise în Platforma sau serviciile conexe (procesare de plăți, managementul procesului de facturare), putem partaja datele tale cu partenerii noștri de încredere. Selectam foarte atent partenerii si furnizorii care efectuează, în numele nostru, operațiuni suport activității noastre. Împărtășim cu aceștia doar datele personale necesare realizării activităților specifice pe care le încredințăm acestora.

Atunci când externalizăm anumite activități către partenerii noștri de încredere depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne verifica în prealabil dacă aceștia asigura protecția datelor tale prin măsuri stricte de securitate a datelor și vom încheia cu fiecare contracte specifice prelucrării de date. În detaliu, transmitem unele date către terțe părți (furnizorii si partenerii noștri) pentru realizarea funcțiilor si serviciilor necesare operării activităților Platformei, cum ar fi furnizorul care ne asigură servicii de stocare a datelor pe servere externe situat in UE, procesatorul de plăți.

Transmiterea datelor către autorități si instituții publice sau organe judiciare

Putem transmite unele din datele tale personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.), sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apăram in justiție, sau in fata altor autorități publice.

Accesul auditorilor si consultantilor

Putem transmite unele din datele tale personale furnizorilor de servicii de contabilitate, juridice, resurse umane, audit, servicii bancare.

VII. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

Ca regula, datele tale nu sunt stocate intr-o tara situata in afara Uniunii Europene sau Spatiului Economic European („SEE”).

Daca vom transfera datele tale și către alți parteneri/ furnizori ai Platformei situați în state care nu asigura un nivel adecvat de protecție a datelor transmise, ne angajam sa luam toate masurile necesare pentru a ne asigura ca respectivii parteneri/furnizori respecta termenii si condițiile stabilite in aceasta Politica. Aceste masuri pot include în plus implementarea unor standarde de protecție a datelor (de ex. ISO 27001), a unor clauze contractuale standard adoptate de Comisia Uniunii Europene, precum și a unor sisteme de control direct al acestor mecanisme.

VIII. SECURITATEA DATELOR

Platforma a implementat masurile adecvate de securitate pentru a împiedică ca datele dvs. cu caracter personal să fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate in mod neautorizat. De asemenea, limităm accesul la datele dvs. personale acelor angajați, agenți, contractanți și altor terțe parți care au o nevoie comerciala de a cunoaște datele respective. Aceștia vor procesa datele dvs. personale la instrucțiunea noastră și se supun obligației de confidențialitate.

Am implementat proceduri pentru a trata orice încălcare suspicioasa a datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dvs. și orice autoritate de reglementare competența cu privire la încălcare, atunci când suntem obligați legal să acționăm astfel.

Putem păstra datele Dvs format fizic sau format electronic. In unele circumstanțe, putem anonimiza datele dvs. cu caracter personal (astfel încât sa nu mai fie asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informații nelimitat fără să vă informăm.

IX. DREPTURILE TALE

În completarea celor menționate în prezenta politica, in anumite circumstanțe, persoana vizata are anumite drepturi în conformitate cu legile privind protecția datelor cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Acestea includ:

Dreptul de acces

Ne puteți cere:

 • să confirmăm daca vă prelucrăm datele personale;
 • să vă dăm o copie a acelor date;
 • sa va oferim alte informații despre datele dvs. personale, precum datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezvăluim, daca le transferam în străinătate si cum le protejam, cât timp le păstram, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am luat datele dvs. și dacă am efectuat orice proces decizional automatizat sau creare de profiluri, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate în această Politică.

Dreptul de rectificare

Ne puteți cere să rectificăm datele personale inexacte. Este posibil să căutăm să verificăm acuratețea datelor înainte de rectificarea acestora.

Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)

Ne puteți cere să vă ștergem datele personale, dar doar în cazul în care:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (când prelucrarea datelor a fost bazată pe consimțământ); sau
 • ca urmare a unui drept întemeiat de a obiecta (vedeți „Obiecție” mai jos); sau
 • au fost prelucrate ilegal; sau
 • trebuie respectată o obligație legala al cărei subiect este Compania.

Nu suntem obligați sa răspundem solicitării dvs. de a va șterge datele personale dacă prelucrarea datelor dvs. personală este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi in justiție;

Exista alte câteva circumstanțe în care nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de ștergere, deși acestea doua sunt probabil cele mai comune circumstanțe în care va vom refuza aceasta solicitare.

Dreptul de restricție

Ne puteți cere sa va restricționam (și anume, sa le păstrăm fără a le folosi) datele personale doar când:

 • acuratețea acestora este contestată (vedeți Rectificare), pentru a ne permite sa le verificăm acuratețea; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să le ștergeți; sau
 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem în continuare nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apară drepturi în justiție;
 • v-ați exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea motivelor imperioase este în așteptare.

Putem continua sa folosim datele dvs. personale în urma unei cereri de restricție, în cazul în care:

avem consimțimântul dvs.; sau

 • pentru a stabili, a exercita sau a apara drepturi in justiție;
 • pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

Dreptul de portabilitate

Ne puteți cere să vă furnizăm datele dvs. personale într-un format structurat, folosit în mod obișnuit, prelucrabil automat, sau puteți solicita să fie „portate” direct unui alt operator de date, dar în orice caz, doar când:

 • prelucrarea este bazată pe consimțimântul dvs. sau pe executarea unui contract cu dvs.;
 • prelucrarea este realizata prin mijloace automate.

Dreptul de opozitie

Puteți obiecta la orice prelucrare a datelor dvs. personale ce au ca temei juridic „interesele noastre legitime”, dacă credeți că drepturile si libertățile dvs. fundamentale au prioritate față de interesele noastre legitime.

Odată ce ați obiectat, avem oportunitatea de a vă demonstra că avem interese legitime convingătoare, ce au prioritate față de drepturile și libertățile dvs.

Dreptul de a formula o plângere

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugam sa încercați să rezolvați orice problemă discutând, în prima instanța, cu noi, deși aveți dreptul de a contact autoritatea de supraveghere in orice moment.

Dreptul de a va retrage consimțimântul

Aveți dreptul de a va retrage consimțimântul acordat în situația în care Platforma prelucrează datele cu caracter personal în baza acestuia.

Persoana vizată nu va plăti un comision sau orice altă taxă pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totuși, Platforma, în calitate de operator poate impune un onorariu rezonabil dacă cererea formulată este vădit nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, Platforma va putea refuza sa dea curs unei cereri primita în aceste circumstanțe.

Platforma are dreptul de a cere anumite informații pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate care a efectuat solicitarea și a asigura, în siguranță, datele personale (sau de exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsura de securitate pentru a asigura ca datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul sa le primească. Vă putem contacta pentru a va cere informații suplimentare cu privire la cererea dvs. de a grăbi răspunsul nostru.

Platforma va depune diligențele necesare pentru a răspunde la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să dureze mai mult de o lună dacă cererea persoanei vizate este foarte complexă sau persoana vizată a formulat mai multe cereri. În acest caz, Platforma vă va notifica și vă va ține la curent.

X. SA ȚINEM LAGĂTURA

Am numit un responsabil cu protecția datelor. Primul punct de contact pentru toate chestiunile ce reies din această Politică, inclusiv solicitări de exercitare a drepturilor subiecților, este Departamentul responsabil cu Protecție a Datelor ce poate fi contactat în următoarele moduri:

 • Prin e-mail la artist@munteanuana.com;
 • Prin poșta la adresa din București, str. Lizeanu nr 29, etaj 3, sector 2, Sector 1.

Daca aveți o plângere sau sunteți îngrijurat în legătura cu modul în care va folosim datele personale, vă rugam sa ne contactați, în prima instanță, pe noi și noi vom încerca sa rezolvăm problema cât mai curând posibil.

I. Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor persoanelor ce accesează pagina de internet https://www.sandart.ro, denumită în continuare „Site-ul”.

Textul de mai jos are ca scop informarea utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor atunci când vizitează Site-ul.

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora informațiile pot fi colectate în mod automat.

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor Site-ului o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării navigației pe Site, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acestuia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizat Site-ul către ANA MUNTEANU ART S.R.L., în calitate de deținător al Site-ului;
 • anticiparea unor eventuale servicii/bunuri care vor fi în viitor prestate / puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul Site-ului, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Cookie-urile transmit către noi un feedback foarte important asupra modului în care este utilizat Site-ul, astfel încât să existe posibilitatea adoptării unor măsuri pentru ca navigarea în Site să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

II. Ce sunt cookie-urile?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari). Odată instalate, cookie-urile au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două părți:

 • numele și
 • conținutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată serverului web respectiv.

Există următoarele categorii de cookie-uri:

 • cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul;
 • cookie-uri persistente – Un „cookie persistent” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani).

De asemenea, cookie-urile mai pot fi clasificate și după cum urmează:

 • cookie-uri strict necesare – Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să utilizați site-ul în mod eficient, mai ales atunci când cumpărați un produs și / sau serviciu și, prin urmare, nu poate fi oprit. Fără aceste cookie-uri, serviciile disponibile pe un site nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri nu colectează informații despre dvs., care ar putea fi utilizate pentru marketing, sau despre paginile vizitate de dvs pe internet.
 • cookie-uri de preferințe – Cookie-urile de preferinţe permit unui site să îşi amintească informaţii care se modifică după modul în care se comportă sau arată site-ul, precum limba dvs. preferată sau regiunea în care vă aflaţi.
 • cookie-uri de performanță și statistici – Aceste module cookie permit unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim și asigură monitorizarea și îmbunătățirea performanței site-ului respectiv.
 • cookie-uri de marketing – Aceste module cookie sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul și a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali.

III. Care este durata de viață a cookie-urilor?

Cookie-urile sunt administrate de servere web. Durata de viață a unui cookie poate varia, întrucât depinde de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (așa numitele „cookie-uri de sesiune”) și nu mai sunt reținute din momentul în care utilizatorul părăsește pagina de internet. Unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe respectiva pagină de internet (adică „cookie-uri persistente”). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

IV. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și politica de confidențialitate disponibile pe Site. Aceste cookie-uri pot proveni de la terți cum ar fi Google Analytics.

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browser-ului. Pagina de internet recunoaște browser-ul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

V. Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă, iar computerul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea în Site este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

În cazul în care computerul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe Site este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browser-ul este închis.

VI. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face Site-ul dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browser-ul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului tău.

Din perspectiva înțelegerii acestor setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings în Internet Explorer

Cookie settings în Microsoft Edge

Cookie settings în Firefox

Cookie settings în Chrome pentru Desktop

Cookie settings în Chrome pentru Android

Cookie settings în Safari

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Site-ului și care poate fi contactat la următoarea adresă de email: artist@munteanuana.com.